निवासासाठी प्रशस्त वसतीगृह आणि पोषक भोजनाची व्यवस्था