विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, निटनिटकेपणा वर वैयक्तिक लक्ष