शिस्तबद्धता, सुसंस्कारीत वातावरण, मैदानी प्रशिक्षणाची सराव